Ankieta

Jaki ubiór jest wymagany w Twoim biurze?

Strój dowolny - jeansy są na porządku dziennym - 62.5%
Typowy strój biurowy - garsonka i kołnierzyk - 16.7%
Oficjalnie tylko w dniu ważnych spotkań - 20.8%
Błąd
 • Ten artykuł zawiera załączniki. Zaloguj się, aby je obejrzeć.

Jak zorganizować temat BHP w firmie

W poniższym artykule opisane zostały przepisy oraz zasady bhp oraz  przedstawiona istota bezpieczeństwa i higieny pracy w małej firmie. Celem artykułu jest przekazanie informacji, na co należy zwrócić uwagę w momencie, gdy to Wy staniecie się w swoich firmach osobami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł podzielony został na kilka części, w taki sposób, by czytając go każdy z Was mógł uzyskać maksymalnie dużo przydatnych dla siebie informacji. 

 1. Teczki osobowe pracowników
 2. Rola procedur, instrukcji bhp oraz oceny ryzyka zawodowego w pracy biurowej
 3. Wypadki przy pracy
 4. Oznakowanie budynku, podręczne środki gaśnicze, apteczka
 5. Kontrola organów sprawujących kontrolę nad warunkami pracy
 6. Współpraca z firmą zewnętrzną świadczącą usługi z zakresu bhp

Teczki osobowe pracowników

Na początek należy zająć  się teczkami osobowymi pracowników, gdyż  są one sprawdzane w pierwszej kolejności podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy. Pomijając aspekty kadrowe i skupiając się jednocześnie na sprawach związanych z bhp, należy sprawdzić, czy w teczce znajdują się najistotniejsze dokumenty z tego zakresu. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na:

1. Zaświadczenia lekarskie - należy dokładnie przeanalizować podstawowe informacje na zaświadczeniu, jak imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, ale także to, czy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zgodę na wykonywanie pracy na stanowisku, na którym pracuje. Jedną z ważniejszych informacji na zaświadczeniu jest termin następnego badania - jeśli ten zbliża się ku końcowi, pracownikowi należy przekazać skierowanie na badania. Należy zwrócić uwagę na to, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje badań lekarskich:

 • badania wstępne – wykonywane są przez osoby przyjmowane do pracy oraz pracowników przenoszonych na inne stanowiska;
 • badania okresowe – wykonywane są przez pracowników, którym kończy się termin ważności poprzednich badań lekarskich. Terminy badań powinny być kontrolowane przez pracodawcę - do niego również należy obowiązek wystawienia skierowania na kolejne badania lekarskie. Skierowania powinny zostać wręczone pracownikom nieco wcześniej, by ci mieli czas, żeby udać się ze skierowaniem do lekarza - pracownicy często przetrzymują skierowania, dopiero po kilku dniach udając się do lekarza. Jeśli pracodawca przekazuje pracownikowi skierowanie w ostatniej chwili, np. gdy jego poprzednie zaświadczenie wygasa następnego dnia, a ten nie uda się niezwłocznie do lekarza medycyny pracy, może dojść do sytuacji, gdy pracownik nie będzie miał aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku pracy. Pojawia się  problem - takiego pracownika nie można dopuścić do pracy;
 • badania kontrolne – przeprowadzane są w momencie, gdy pracownik z powodu choroby lub wypadku przy pracy jest niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni.  Ważne: w pierwszym dniu pracy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego  pracownik powinien poddaćsię badaniom kontrolnym, gdyż bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego nie może zostać dopuszczony do pracy.

Pozostając przy temacie profilaktycznej opieki medycznej, należy  pamiętać,  że wszystkie badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Warto jest też pamiętać o tym, że na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy. Nie ma znaczenia, czy pracodawca zatrudnia jednego pracownika czy  kilkaset osób. Zakładając, że lekarz, z którym podpisujemy umowę, będzie dążył do zdobycia wszystkich niezbędnych mu informacji na temat zakładu pracy, rozwiązanie takie przynosi pracodawcy ogromne korzyści.  Przede wszystkim lekarz wraz z pracodawcą będą mogli wspólnie przeciwdziałać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ponadto lekarz, który sprawuje piecze nad firmą, mając informacje na temat warunków pracy, specyfiki prac prowadzonych w zakładzie, zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy, będzie w stanie odpowiednio dobrać rodzaj wykonywanych badań profilaktycznych. 

Brak umowy pracodawcy z lekarzem medycyny pracy i kierowanie pracowników do odrębnych jednostek jest niedozwolone oraz może stanowić podstawę do zakwestionowania badania dokonanego przez wskazaną jednostkę.

Przy skierowaniach na badania profilaktyczne należy pamiętać, by jak najdokładniej opisać stanowisko pracy: jakie występują na nim zagrożenia,  czy praca będzie wykonywana przy komputerze (jeśli tak, to ile godzin dziennie), czy jest to praca ciężka czy lekka, czy pracownik będzie miał do czynienia z wymuszoną pozycją ciała itp.

2. Karta szkolenia wstępnego – w teczce osobowej każdego pracownika musi się znajdować karta szkolenia wstępnego. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi przeprowadzić szkolenie wstępne -  tu należy zwrócić uwagę na termin ważności szkolenia.

Szkolenie wstępnie dzieli się na dwa etapy:

- instruktaż ogólny - powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż przeprowadza  pracownik służby bhp (pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp; jeśli pracodawca nie ma takiego obowiązku, może zlecić wykonanie szkolenia firmie zewnętrznej zajmującej się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu bhp),

- instruktaż stanowiskowy – szkolenie przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Należy pamiętać o tym, że jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, musi odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich, np. jeśli pracownik zatrudniony jest na ¾ etatu
 na stanowisku office managera oraz na ¼ etatu na stanowisku przedstawiciela handlowego, musi przejść instruktaż stanowiskowy na obu stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy najczęściej wykonywany jest przez bezpośredniego przełożonego, który posiada wiedzę na temat organizacji i metodyki szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - w przypadku pracownika administracyjno-biurowego takie zaświadczenie powinno pojawić się w teczce osobowej przed upływem 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenia okresowe dzielimy  ze względu na rodzaj grup pracowniczych. W tym artykule skupimy się na szkoleniach okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych. Każdy pracownik biurowy do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia powinien odbyć szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego, czyli w dużym uproszczeniu metodą tradycyjną „face to face” bądź metodą polegającą na udostępnieniu osobie szkolonej odpowiednich materiałów umożliwiających przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych). Materiały przekazywane pracownikom do samokształcenia kierowanego są tworzone przez ośrodki szkoleniowe ( firmy zajmujące się obsługą z zakresu bhp), a ich zakres i tematyka uzależniona jest od rodzaju stanowiska pracy. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych powinno być organizowane nie rzadziej niż raz na 6 lat. Organizatorem szkoleń okresowych może być pracodawca pod warunkiem, że zapewni wykładowców i instruktorów z odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia. Jeśli pracodawca nie jest w stanie spełnić tych wymogów, z pomocą przychodzą firmy świadczące usługi bhp, zajmujące się jednocześnie szkoleniami z zakresu bhp. Szkolenia okresowe różnią się programem oraz terminem ważności w zależności od grupy pracowniczej, dla której szkolenie jest organizowane (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

W małych firmach najłatwiej zapanować nad terminami szkoleń bhp i badań lekarskich poprzez stworzenie dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym, który zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • termin przyjęcia do pracy,
 • termin wykonania instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego,
 • termin przeprowadzenia ostatniego szkolenia okresowego oraz termin następnego badania lekarskiego.

Dzięki takiemu zestawieniu mamy zebrane wszystkie najważniejsze informacje na temat pracownika, które dotyczą spraw związanych z bhp.

4. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym występującym na stanowisku pracy - w momencie podpisywania umowy o pracę pracownik powinien otrzymać do wglądu ocenę ryzyka zawodowego, tak by mógł się z nią zapoznać, po czym winien podpisać oświadczenie, w którym stwierdza, że z oceną się zapoznał. Podobnie jest w momencie aktualizowania oceny ryzyka zawodowego - pracownik ponownie musi się z oceną zapoznać i podpisać oświadczenie.

Opublikowano: 2012.04.27 17:24 przez Katarzyna #121
Zastanawia mnie, czy wszędzie szkolenia z BHP są tak "ciekawie" prowadzone jak u nas.. Z czego to wynika? Z tematyki? Zależy od prowadzącego? Czy da radę przeprowadzić ciekawe szkolenie z BHP?
Opublikowano: 2012.04.30 13:27 przez mała #133
Wydaje mi się, że nie... Tematyka sama w sobie nie jest zbyt ciekawa, wiadomo: takie szkolenie trzeba przejść, ale wątpię by wszyscy tak uważnie zawsze słuchali... Nawet gdyby prowadzący bardzo się starał, temat jest po prostu nudny
Opublikowano: 2012.05.07 09:32 przez Justyna #140
nie zgadzam się...moim zdaniem wszystko można przedstawić w sposób nudny lub ciekawy, wszystko zalezy od osoby, ktora opowiada o danym temacie, w jaki sposób przekazuje swoją wiedzę.
Opublikowano: 2014.08.20 22:49 przez prezes #272
ja mam firme od tego...juz od 2 lat zatrudniliśmy firmę www.semex-bhp.pl/. kompleksowo obsługują Naszą firmę, pracownicy nie narzekają na szkolenia...ja jestem zadowolony i wiem, że wszytsko jest ok

Zostaw komentarz
Musisz się zalogować, aby wziąć udział w tej dyskusji.

Produkt tygodnia

Napisz artykuł

Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone spinaczami.

Pytanie otwarte

Jakimi tematami artykułów z obszaru zarządzania biurem jesteś zainteresowany?